Regulamin

Postanowienia ogólne
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Właścicielem firmy „Wypożyczanie Sprzętu Imprezowego”  zwanej dalej NamiotyImprezy jest Pani Lidia Przeradzka. Siedziba firmy znajduję się w  Szczecinie
( kod pocztowy 70-110) przy al. Powstańców Wlkp. 12a, NIP 9551589217, REGON 321092002, zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecina.

 

 1. Dane osobowe i handlowe

1.Wszelkie dane osobowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przechowywane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe klientów i informacje o zamówieniach są przechowywane jedynie w celu zrealizowania zamówień i umowy. Dostęp do danych adresowych jest  chroniony i ograniczony wyłącznie do osób, które zajmują się opracowaniem ofert oraz ewidencją dokumentów księgowych.

 

 1. Ceny
  1. Ceny w Cenniku umieszczonym na stronie www.NamiotyImprezy.pl podane są w złotych polskich i nie zawierają podatku  VAT.
  2. Podane w cenniku ceny mogą ulec zmianie ze względu na indywidualne negocjacje umowy.
  3. Ceny naszych usług są uzależnione od terminu, miejsca dowozu i montażu oraz wielkości zamówienia, dlatego do każdego zamówienia podchodzimy indywidualnie oceniając wszystkie warunki oraz specyfikację danego zamówienia

.

 1. Zamówienia i zapytania ofertowe
  1. W naszej firmie istnieją cztery możliwości złożenia zapytania dotyczące najmu i są przyjmowane przez stronę www.NamiotyImprezy.pl lub drogą listową, telefoniczną, mailową
  2. Klient, który składa zapytania wyraża jednocześnie zgodę na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w  niniejszej regulaminie firmy.
  3. Po złożeniu zapytania ofertowego klient otrzymuje e-mailem informację zwrotną o jego otrzymaniu przez firmę.
  4. Po otrzymaniu zapytania przygotowywana jest oferta odpowiadająca oczekiwaniom wskazanym w zapytaniu. Oferta zostaje przesłana do klienta drogą e-mail.
  5. Po zaakceptowaniu oferty przez klienta i uwzględnianiu jego ewentualnych uwag następuje podpisanie zamówienia przez klienta, w którym określone zostają: czas i warunki realizacji oraz koszty najmu. Zamówienie jest równoznaczne z umowa najmu wobec czego klient zobowiązuje się do wywiązania z wszystkich ustaleń wskazanych w ww. zamówieniu.
  6. Zastrzegamy sobie prawo odmowy odpowiedzi na zapytania wzbudzające wątpliwości, tzn. w których brakuje numeru telefonu, adresu e-mail lub  takich w których dane te są nieprawidłowo. Brak tych informacji może powodować trudności w odpowiedzi na zapytania ofertowe składane przez klientów.

 

 1. Koszt wypożyczenia zawiera koszt najmu sprzętu.. Wszystkie dane oraz wycena zawarta będzie w ofercie przygotowanej dla konkretnego odbiorcy pod konkretne zamówienie.
 2. Koszt transportu do odbiorcy wyceniany jest indywidualnie.

 

 

 1. Płatności
  1.Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  a)przelew bankowy na konto firmy, które podane jest w otrzymanym potwierdzeniu zamówienia
  b)przedpłata przelew – dotyczy zamówień realizowanych indywidualnie dla klienta, szczególnie w trybie ekspresowym.                  c) płatność gotówką
  2.Płatność uzgodnioną w umowie, należy uregulować w terminie do 5 dni roboczych, na konto wskazane w umowie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia. Brak płatności w tym terminie spowoduje automatyczne usunięcie zamówienia.
  3. Na specjalne życzenie Klienta uzgodnione pomiędzy stronami, jest możliwość wydłużenia terminu płatności bądź skrócenia terminu dostawy sprzętu.

 

 1. Dostawa i montaż sprzętu
  1.Sprzęt typu cateringowego, elektrycznego, namioty handlowe-ekspresowe 3mx3m,  klient może odebrać osobiście z magazynu w lokalizacji: 70-110 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 12 a lub z innej lokalizacji wskazanej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.
  2. Sprzęt imprezowo-bankietowy jak namioty, konferencyjny, audio dostarczamy i montujemy sami na adres wskazany przez klienta w umowie – nie dotyczy namiotów handlowo-ekpresowych 3mx3m.
  3. Dostawa sprzętu na adres klienta jest płatna i uzgadniania z klientem po ocenie specyfikacji zamówienia.

 

 1. Odpowiedzialność najemcy
  1.Najemca zobowiązuje się użytkować wypożyczony sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem,
  2. Najemca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych  kroków do zabezpieczenia bezpieczeństwa sprzętu i jego obsługi zgodnie z instrukcją obsługi załączoną do specyfikacji wynajmu sprzętu.
  3. Najemca ponosi odpowiedzialność za zwrot sprzętu w stanie niepogorszonym.
  4. Zabrania się naklejania, malowania, znakowania sprzętu, który jest naszą własnością, bez pisemnej zgody wynajmującego.
  5. Najemca zobowiązuje się odpowiadać za wszelkie uszkodzenia powstałe w czasie wynajmu.
  6. Najemca jest zobowiązany do zapewnienia przestrzegania przepisów BHP i P/POŻ.
  7. W przypadku nagłej zmiany pogody, silnych wiatrów, burz najemca niezwłocznie zadba o bezpieczeństwo osób znajdujących się w namiotach
  8.Jeśli zwracany sprzęt nie będzie w takim stanie, w jakim został wynajęty, umowa wynajmu zostanie przedłużona do czasu zwrotu sprzętu w stanie równym do stanu wypożyczanego.
  9. W przypadku naruszenia przez najemcę którejkolwiek z zasad wymienionych w pkt 1-8 najemca zapłaci wynajmującemu kwotę 50 zł za każde naruszenie. Wynajmujący jest uprawniony do żądania na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego karę umowną.
 2. Najemca ma zakaz podnajmowania sprzętu osobom trzecim.

 

 1. Reklamacje
  1.Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności osoby dostarczającej sprzęt poprawnie wypełnionego protokołu szkody, który powinien być sporządzony w chwili odbioru sprzętu. Protokół powinien zawierać opis uszkodzeń, datę, informację o uszkodzeniu. Protokół szkody Klient zobowiązany jest załączyć do zgłoszenia reklamacyjnego.

9.Postanowienia końcowe

 1. Podstawową zasadą, którą się kierujemy jest satysfakcja klienta. Dlatego też dbamy o to, aby transakcje przebiegały sprawnie i w miłej atmosferze, a wszelkie kwestie sporne rozpatrujemy zawsze z korzyścią dla klienta.
  2. Wszystkie informacje, zdjęcia sprzętu, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie do celów komercyjnych i prywatnych bez pisemnej zgody jest zabronione.
  3. Oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest zależna od indywidualnych negocjacji cenowych zależnych od terminu potwierdzenia zlecenia przez kontrahenta.  Zaproponowane ceny mogą ulec zmianie ze względu termin i odległości.

 

Regulamin obowiązuje od 01.01.2018 r.
Zapraszamy do współpracy.